روش های محاسبه شارژ(شیوه عمومی‌محاسبه قبض گاز، آب، شارژ)

انتخاب روش محاسبه شارژ و مشخص کردن سهم هر واحد در هر ساختمانی طبق روشی که مورد تایید اکثریت ساکنان و هیئت مدیره ساختمان باشد مشخص می‌گردد.

اما در کل روشی که در بیشتر آپارتمان ها از آن استفاده می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

هزینه های به طور کلی دو قسمت می‌شوند:

هزینه های ثابت ساختمان

هزینه هایی که صرف مشاعات ساختمان می‌گردد و باید به نسبت مساوی بین تمام واحد ها تقسیم شود مانند برق عمومی ساختمان , نظافت ساختمان ,باغبانی و ... که مدیر ساختمان این هزینه ها را مستقیم از محل شارژهای ماهانه ای که از واحد ها دریافت می‌کند بر حسب مورد پرداخت می‌نماید. که معمولا مبلغ شارژ ماهانه با توجه به میانگین هزینه های عمومی ساختمان و امکانات و تاسیسات ساختمان توسط مدیران ساختمان و یا هیئت مدیره ساختمان تصویب می‌گردد.

هزینه های مشترک

هزینه هایی مانند گاز مشترک ساختمان , سهم آب مصرفی که که کنتور آن برای همه ساکنان مشترک است. از آنجا که مبلغ اینگونه هزینه ها با تعداد نفرات , متراژ و میزان استفاده رابطه مستقیمی دارد به طبع برای محاسبه دقیق تر و عادلانه تر لحاظ کردن عوامل تعداد نفرات و متراژ در این محاسبه مهم می‌باشد .

در سامانه مدیریت آپارتمان شارژبوک با توجه به سلیقه ای بودن شیوه محاسبات برای هر قبض این امکان در نظر گرفته شده تا مدیر ساختمان بتواند روش محاسباتی خود را تنظیم و استفاده نماید.

چگونه در سیستم شارژبوک قبضی را برای دریافت از واحد ها اعلام کنیم؟

صندوق ساختمان مرکز تجمع دریافت وجوه از ساکنان آپارتمان است.برای آنکه وجهی از ساکنین برای تامین موجودی صندوق دریافت شود اولین قدم آن است که مبلغی را که هر واحد باید بپردازد مشخص نمایید. برای این کار مدیر ساختمان باید یک قبض صادر کند .

مانند قبض تلفن که از مخابرات برای افراد صادر می‌شود. با صادر کردن قبض در واقع مبلغ بدهی واحد ها مشخص می‌گردد وبه حساب آنها منظور می‌گردد.

صادر کردن قبض در سامانه شارژبوک بسیار ساده است , مدیر ساختمان مراحل زیر را انجام می‌دهد:

  • 1-نوع قبض را مشخص می‌کند , مثلا قبض آب
  • 2- مبلغ قبض (مبلغ قابل پرداخت قبض) را وارد می‌کند.
  • 3-سامانه شارژبوک با در نظر گرفتن روش محاسبه مناسب و اطلاعات واحد ها مبلغ را بین واحد ها تقسیم می‌کند و به مدیر ساختمان جدولی نمایش می‌دهد از سهم هر واحد
  • 4-مدیر ساختمان پس از کنترل این قبض را ثبت می‌کند و تمام

حال اگر گزینه صورتحساب ساختمان انتخاب شود , مشاهده می‌شود که هر واحد بابت قبض آب چه میزان باید بپردازد.

مدیر می‌تواند به همین شیوه قبض های دیگری صادر کرده و در خاتمه صورتحساب نهایی را چاپ گرفته و یا از طریق پیامک مقدار بدهی را به واحد ها اطلاع دهد.

sharjbook sharj Calculations Calculations قبض مالی هزینه ها محاسبه شارژبوک

روش های محاسبه و هزینه در شارژبوک

روش های محاسبه شارژ(شیوه عمومی‌محاسبه قبض گاز، آب، شارژ)

sharjbook

sharj

book

payment

Invoice

apartment

Billan

Receipt

bill

income

CashBook

شارژبوک

درآمد

پرداخت

صورت وضعیت ساختمان

صورت حساب

شارژ و بدهی

دریافت های ساختمان

هزینه های ساختمان

درآمدهای ساختمان

موجودی صندوق

ارسال پیام

دوره های مدیریت

پرسش و پاسخ های واحد پشتیبانی

خرید اشتراک

ویژگی های شارژ بوک

اپلیکیشن شارژبوک

سیب اپ

تعرفه اشتراک شارژبوک

راهنمای پرداخت

هزینه های ثابت ساختمان

هزینه های مشترک

http://sharjbook.com/Home/Calculations/